Privacystatetement Participe Delft

Waarom heeft Participe een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden, wie de gegevens mag inzien, hoe wij de gegevens bewaren, aan wie wij gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of wanneer u contact heeft met een hulp- of dienstverlener. Ook als u de website van Participe bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Participe Participe worden gedeeld, verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Participe (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Participe persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Participe bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van Participe. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van Participe.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Participe, gevestigd aan Van Bleywijckstraat 85. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

 

Waarvoor gebruikt Participe uw persoonsgegevens?

Participe verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van haar kerntaak, het verlenen van hulp- en dienstverlening aan diverse categoriëen bewoners, het ondersteunen van bewonersgroepen, alsmede voor het voeren van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. De verwerking gebeurt op diverse wijzen, naar gelang de aard van de dienstverlening.

 

Hoe gaat Participe met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Participe een beleidsdocument en richtlijnen voor medewerkers opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd, wordt u verzocht dit te melden via het klachtenformulier op deze website. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Participe passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Participe niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Participe is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Participe zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Participe bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.
Vaak werkt Participe met andere organisaties samen met als doel een integrale, effectieve en efficiënte ondersteuning te bieden waarbij verschillende disciplines elkaar in de samenwerking kunnen versterken. Wanneer dit het geval is, gebeurt dit onder een privacy-convenant waarbij aan de andere partijen dezelfde eisen als aan Participe-medewerkers worden gesteld. U wordt van deze werkwijze op de hoogte gesteld op het moment dat u uw gegevens verstrekt.

Participe kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend Participe haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Participe zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met Participe

Veel contacten tussen u en Participe verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook, Twitter) of via een website contact met Participe. Ook sms, appen en chatten worden ingezet. Daarnaast wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Participe. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Participe worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bellen met Participe

Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we u beter van dienst kunnen zijn. Indien wij dit doen, wordt dit aan het begin van het telefoongesprek vermeld.

Bezoek aan de website van Participe

Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met uw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Participe houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de websites van Participe worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Participe klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Instellen klikgedrag

Als u niet wilt dat Participe uw klikgedrag gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen, dan kunt u dit instellen via onderstaande link.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Participe persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

Participe verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens

Bent u klant van Participe en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Participe onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Participe kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt. 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van bovengenoemde rechten, kunt u zich in eerste instantie wenden tot uw contactpersoon binnen Participe aan wie u uw gegevens heeft verstrekt. Komt u er daarmee niet uit, stuurt u dan een mail aan ....@participe.nu.  Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over dit privacy statement

Participe kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 25 mei 2018. De meest recente versie vindt u altijd op deze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op: info@participedelft.nu fof bel ons. 

Bij Participe Delft kunt u rekenen op vertrouwelijke hulpverlening. Uit ervaring weten wij dat mensen soms opzien tegen contact, omdat het hierbij vaak gaat over persoonlijke problemen; problemen waarvan u niet wilt dat iedereen die te weten komt. Het is daarom belangrijk om te weten dat elke medewerker een beroepsgeheim ofwel zwijgplicht heeft.

Gegevensregistratie

Wanneer u contact zoekt met Participe Delft noteert onze medewerker een aantal gegevens en bewaart deze in een dossier. Dit is van belang als geheugensteuntje voor de medewerker. Wij gaan er vanuit dat u, door Participe in te schakelen, hiermee toestemming verleent om deze gegevens vast te leggen.

De belangrijkste reden waarom wij deze gegevens vragen en vastleggen, is dat wij die gegevens nodig hebben om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Bovendien hebben we de informatie nodig om na te gaan of onze werkwijze goed aansluit op de hulpvraag, en om aan de gemeente of een andere opdrachtgever verantwoording af te leggen. In het laatste geval worden de gegevens ‘geanonimiseerd en getotaliseerd’. Dit betekent dat het gaat om de gegevens van alle cliënten samen, zonder naam en adres. Zo kan niet meer worden gezien om wie het gaat.

Lees hier: Privacyreglement

Uw rechten

In onze organisatie gelden de volgende regels:

  • U heeft het recht te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom;
  • U mag aan de medewerker met wie u contact heeft vragen uw dossier in te zien; dan wordt uiterlijk binnen 4 weken hiervoor een afspraak met u gemaakt; als u vindt dat er foutieve gegevens in vermeld staan, hebt u het recht te vragen om die te veranderen;
  • Diegene aan wie u de informatie hebt gegeven, is tot geheimhouding verplicht;
  • Binnen Vita welzijn en advies mag slechts een beperkt aantal personen uw gegevens inzien; alleen diegenen voor wie dat vanwege hun functie, nodig is;
  • Soms is het wenselijk dat (een deel van) de door u gegeven informatie wordt uitgewisseld met personen buiten de instelling, bijvoorbeeld de huisarts; dit gebeurt echter alléén wanneer u daar van tevoren toestemming voor geeft;
  • Alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen, zodat niemand deze kan inzien die daar niet het recht toe heeft; uw gegevens worden volgens wettelijk vastgestelde termijnen bewaard en vernietigd.
  • Medewerkers mogen niet zonder uw toestemming geluids- of beeldopnamen maken van een hulpverleningsgesprek. Andersom staan wij ook niet toe dat u zonder toestemming geluids- of beeldopnamen maakt van gesprekken.