Vetrouwelijke hulpverlening

Bij Participe Delft kunt u rekenen op vertrouwelijke hulpverlening. Uit ervaring weten wij dat mensen soms opzien tegen contact, omdat het hierbij vaak gaat over persoonlijke problemen; problemen waarvan u niet wilt dat iedereen die te weten komt. Het is daarom belangrijk om te weten dat elke medewerker een beroepsgeheim ofwel zwijgplicht heeft.

Gegevensregistratie

Wanneer u contact zoekt met Participe Delft noteert onze medewerker een aantal gegevens en bewaart deze in een dossier. Dit is van belang als geheugensteuntje voor de medewerker. Wij gaan er vanuit dat u, door Participe in te schakelen, hiermee toestemming verleent om deze gegevens vast te leggen.

De belangrijkste reden waarom wij deze gegevens vragen en vastleggen, is dat wij die gegevens nodig hebben om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Bovendien hebben we de informatie nodig om na te gaan of onze werkwijze goed aansluit op de hulpvraag, en om aan de gemeente of een andere opdrachtgever verantwoording af te leggen. In het laatste geval worden de gegevens ‘geanonimiseerd en getotaliseerd’. Dit betekent dat het gaat om de gegevens van alle cliënten samen, zonder naam en adres. Zo kan niet meer worden gezien om wie het gaat.

Lees hier: Privacyreglement

Uw rechten

In onze organisatie gelden de volgende regels:
• U heeft het recht te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom;
• U mag aan de medewerker met wie u contact heeft vragen uw dossier in te zien; dan wordt uiterlijk binnen 4 weken hiervoor een afspraak met u gemaakt; als u vindt dat er foutieve gegevens in vermeld staan, hebt u het recht te vragen om die te veranderen;
• Diegene aan wie u de informatie hebt gegeven, is tot geheimhouding verplicht;
• Binnen Vita welzijn en advies mag slechts een beperkt aantal personen uw gegevens inzien; alleen diegenen voor wie dat vanwege hun functie, nodig is;
• Soms is het wenselijk dat (een deel van) de door u gegeven informatie wordt uitgewisseld met personen buiten de instelling, bijvoorbeeld de huisarts; dit gebeurt echter alléén wanneer u daar van tevoren toestemming voor geeft;
• Alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen, zodat niemand deze kan inzien die daar niet het recht toe heeft; uw gegevens worden volgens wettelijk vastgestelde termijnen bewaard en vernietigd.
• Medewerkers mogen niet zonder uw toestemming geluids- of beeldopnamen maken van een hulpverleningsgesprek. Andersom staan wij ook niet toe dat u zonder toestemming geluids- of beeldopnamen maakt van gesprekken.